Charakteristika spravovaného území

 

Krajské ředitelství v Liberci je pracoviště státního podniku Lesy České republiky (LČR) s územní působností, která téměř kopíruje hranice Libereckého kraje, ale také zasahuje do kraje Středočeského a Královéhradeckého. Krajské ředitelství Liberec se organizačně člení na lesní správy Česká Lípa, Ještěd, Jablonec nad Nisou, Frýdlant v Čechách, Hořice a Dvůr Králové.

Liberecký kraj svou lesnatostí (44 %) značně převyšuje celorepublikový průměr (33,6 %). Výměra lesů je v přepočtu na jednoho obyvatele kraje pátou nejvyšší v rámci ČR. LČR v kraji hospodaří na 72 362 ha porostní půdy, stát je zde tedy dominantním vlastníkem lesů. Liberecký kraj má nejmenší podíl hospodářských lesů ze všech krajů (57 %). Nejrozsáhlejší lesní komplexy jsou situovány do horských oblastí. Hospodaření ve zdejších lesích je značně omezeno zájmy ochrany přírody. Podíl lesů Libereckého kraje, zahrnutých ve zvláště chráněných územích, je největší v ČR a přesahuje výměru 78 tis. ha. Na území KŘ Liberec se nachází kromě 5 chráněných krajinných oblastí také 1 národní park, 43 rezervací a 59 přírodních památek. Lesy jsou značně zatíženy civilizačními faktory. Jedná se nejen o např. ohrožení imisemi, ale také o enormně vysoký stupeň rekreačního využívání lesů. Snahou je nasměrovat zájmy rekreantů, sportovců a turistů do dosud neobjevených míst a odlehčit tak přetěžovaným oblastem oblíbených rekreačních center.

V Libereckém kraji je zastoupeno sedm přírodních lesních oblastí – jakýchsi jedinečných a přesně ohraničených území se specifickými přírodními podmínkami. Členitá krajina pískovcových skal s borovými porosty (Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj, Lužická pískovcová vrchovina) je na severu vystřídána souvislejšími lesními komplexy s převahou smrkových porostů (Jizerské hory a Ještěd, Lužická pahorkatina), na východě i nejvyšším českým pohořím (Krkonoše, Podkrkonoší). Krkonošské bezlesé vrcholové pláně jsou unikátní krajinou, která je analogií tundry vysokého Severu. Ze západu okrajově zasahuje i úrodné České středohoří. Kraj se také může pochlubit nejrozsáhlejšími bučinami ve střední Evropě (Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny na severním úpatí hor).

KŘ Liberec v rámci své územní působnosti zabezpečuje zejména realizace regionální lesnické politiky LČR. Přímo řídí a kontroluje výše uvedené lesní správy ve všech oblastech jejich činnosti (pěstování a ochrana lesa, těžební činnost, výkon odborného lesního hospodáře pro jiné vlastníky lesů apod.). Dále realizuje výběrová řízení a vede smluvní a cenová jednání k obchodním smlouvám (provádění pěstebních a těžebních činností, prodej a nákupu dříví).

Jedním ze základních pilířů činnosti KŘ Liberec jako správce lesního bohatství je zajištění všech celospolečenských a veřejně prospěšných zájmů. Jedná se především rekreační, půdoochranné a vodohospodářské funkce lesa. Značná pozornost je věnována problematice ochrany a podpory ohrožených druhů rostlin (orchideje, popelivka sibiřská) a živočichů (tetřívek obecný, koza bezoárová, sýc rousný). Péče o kulturní památky (obnova pomníčků, kaplí, vyhlídkových míst, historických studánek) je výrazem úcty místního lesníka ke kulturnímu dědictví zdejšího kraje.

Kromě finančního či aktivního podílení se na mnohých kulturních či veřejně prospěšných akcích je snahou libereckého ředitelství i všech lesních správ seznámit veřejnost a převším naši nejmladší generaci s lesem a prací lesníka v něm prostřednictvím „lesní pedagogiky„. Místní lesníci zde mají základní cíl – vychovat z mladé generace fundované uživatele lesů, kteří se budou v lese nejen dobře cítit, ale budou lesu rozumět, respektovat ho, ctít a chránit.